کیمیا تراولکیمیا تراول
Forgot password?

انواع بیمه

بیمه نوع اول

طرح شنگن و تمام نقاط جهان بصورت تکمیلی

  • کشورهای شنگن و همه نقاط جهان در این طرح تا سقف تعهد 50/000 یورو بصورت بیمه با پوشش کامل تعهدات بیمه میباشد
  • کشورهای شنگن و همه نقاط جهان در این طرح تا سقف تعهد 30/000 یورو بصورت بیمه با پوشش کامل تعهدات بیمه میباشد
  • تمام نقاط جهان غیر از آمریکا ،کانادا ،شنگن در این طرح تا سقف تعهد 30/000 یورو بصورت بیمه با پوشش کامل تعهدات بیمه میباشد
  • تمام نقاط جهان غیر از آمریکا ،کانادا ،شنگن در این طرح تا سقف تعهد 20/000 یورو بصورت بیمه با پوشش کامل تعهدات بیمه میباشد

 

بیمه نوع دوم

  • فقط کشورهای عضو شنگن در این طرح تا سقف تعهدات 30/000 یورو با پوشش محدود تعهدات بیمه می باشد .
  • فقط کشورهای عضو شنگن در این طرح تا سقف تعهدات 50/000 یورو با پوشش محدود تعهدات بیمه می باشد .

 

بیمه نوع سوم :

  • فقط کشورهای آسیایی در این طرح تا سقف تعهدات 10/000 یورو با پوشش محدود تعهدات بیمه می باشد .