کیمیا تراولکیمیا تراول
Forgot password?

ویزای روسیه

نوع ویزامبلغزمان تحویلمدارک
14 روز توریستی طبق بلیط85$7 روز کاريبلیط هواپیما ، واچرهتل ، بیمه ،  اصل پاسپورت ، 1 قطعه عکس 3*4
14 روزه توریستی فوري طبق بلیط155$2 روز کاریبلیط هواپیما ، واچرهتل ، بیمه ،  اصل پاسپورت ، 1 قطعه عکس 3*4
1 ماهه توریستی عادي95$7 روز کاریبلیط هواپیما ، واچرهتل ، بیمه ،  اصل پاسپورت ، 1 قطعه عکس 3*4
1 ماهه توریستی فوري175$2 روز کاریبلیط هواپیما ، واچرهتل ، بیمه ،  اصل پاسپورت ، 1 قطعه عکس 3*4
1 ماهه تجاري عادي140$20 روز کاریاصل پاسپورت ، 1 قطعه عکس 3*4
1 ماهه تجاري فوري220$10 روز کاریاصل پاسپورت ، 1 قطعه عکس 3*4
3 ماهه تجاري عادي155$20 روز کاریاصل پاسپورت ، 1 قطعه عکس 3*4
3 ماهه تجاري فوری230$10 روز کاریاصل پاسپورت ، 1 قطعه عکس 3*4
3 ماهه تجاري دبل عادي200$20 روز کاریاصل پاسپورت ، 1 قطعه عکس 3*4
3 ماهه تجاري دبل فوري325$10 روز کاریاصل پاسپورت ، 1 قطعه عکس 3*4
1 ساله مولتی پل عادي350$20 روز کاریمصاحبه ، آزمایشHIV ،  اصل پاسپورت ، 1 قطعه عکس 3*4
1 ساله مولتی فوري580$10 روز کاریمصاحبه ، آزمایشHIV ،  اصل پاسپورت ، 1 قطعه عکس 3*4