کیمیا تراولکیمیا تراول
Forgot password?

فرم گزینش جهت استخدام کارمند تور

 

اینجانب با اطلاع از اینکه صحت اطلاعات ذیل با مدارکی که در صورت نیاز برای اثبات آن می بایست ارائه نمایم این پرسشنامه را تکمیل می نمایم ، لازم به ذکر است عدم صحت اطلاعات ذیل موجب مردود شدن در گزینش و اخراج در حین کار را نیز به دنبال دارد .

 

مشخصات فردی متقاضی

استیجاریمالک


مشخصات خانواده

قید حیاتشغلسننام و نام خانوادگیخانواده
* پدر
* مادر
همسر
برادر
برادر
خواهر
خواهر
وسیله نقلیه شخصی خودوسیله نقلیه عمومی
تور داخلیتور خارجیامور اداری و مالیامور طراحی و گرافیکامور عملیاتی شامل تورلیدری و تدارکات
قبول شرایط